در R، انواع داده‌های اصلی عبارتند از:
1. Numeric: اعداد اعشاری و صحیح
2. Character: رشته‌های متنی
3. Logical: مقادیر منطقی TRUE یا FALSE
4. Integer: اعداد صحیح
5. Complex: اعداد مختلط
6. Raw: داده‌های بایت

همچنین، R از داده‌های فاکتور (factor) برای نمایش متغیرهای کیفی استفاده می‌کند که می‌تواند به عنوان یک نوع داده‌ای جداگانه مدنظر قرار گیرد.

به ترتیب:

1. Numeric: این نوع داده شامل اعداد اعشاری و صحیح است. می‌تواند اعداد اعشاری مانند 3.14 یا اعداد صحیح مانند 5 را نمایش دهد.

2. Character: این نوع داده شامل رشته‌های متنی است. به عنوان مثال، “Hello, World!” یک مقدار کاراکتری است.

3. Logical: این نوع داده فقط دو مقدار TRUE یا FALSE را می‌پذیرد و برای نمایش مقادیر منطقی و استفاده در عملیات منطقی استفاده می‌شود.

4. Integer: این نوع داده شامل اعداد صحیح است. معمولاً برای نمایش اعداد صحیح بزرگتر از 2^31-1 و کوچکتر از 2^31 استفاده می‌شود.

5. Complex: این نوع داده برای نمایش اعداد مختلط استفاده می‌شود که شامل بخش حقیقی و بخش موازی می‌شود.

6. Raw: این نوع داده برای نمایش داده‌های بایت استفاده می‌شود که به صورت بایت‌های خام نمایش داده می‌شوند.

البته! الان برای شما مثال‌هایی از هر نوع داده در R ارائه خواهم داد.

1. Numeric:
“`R
# مثال اعداد اعشاری
x <- 3.14 # مثال اعداد صحیح y <- 5 ``` 2. Character: ```R # مثال رشته متنی name <- "John Doe" ``` 3. Logical: ```R # مثال مقدار منطقی is_true <- TRUE is_false <- FALSE ``` 4. Integer: ```R # مثال اعداد صحیح age <- 25L # مقدار L برای نمایش اعداد صحیح استفاده می‌شود ``` 5. Complex: ```R # مثال اعداد مختلط z <- 3 + 2i ``` 6. Raw: ```R # مثال داده بایت raw_data <- charToRaw("Hello") ``` امیدوارم این مثال‌ها به شما کمک کند تا نوع داده‌ها در R را بهتر متوجه شوید. البته! در R، فاکتور، لیست و ماتریکس نیز انواع داده‌های مختلفی هستند. 1. فاکتور (Factor): فاکتور یک نوع داده‌ای است که برای نمایش متغیرهای کیفی (متغیرهایی که دارای چندین سطح یا دسته‌بندی هستند) استفاده می‌شود. به عنوان مثال، فصل‌های سال (بهار، تابستان، پاییز، زمستان) یک مثال از یک فاکتور است. مثال: ```R # ایجاد یک فاکتور به نام season season <- factor(c("Spring", "Summer", "Spring", "Winter", "Summer")) ``` 2. لیست (List): لیست یک نوع داده‌ای چند بعدی است که می‌تواند شامل عناصری از هر نوع داده‌ای باشد. به عنوان مثال، یک لیست می‌تواند شامل اعداد، رشته‌ها، فاکتورها یا حتی لیست‌های دیگر باشد. مثال: ```R # ایجاد یک لیست my_list <- list(name="John", age=25, city="New York") ``` 3. ماتریکس (Matrix): ماتریکس یک نوع داده‌ای چند بعدی است که مشابه یک آرایه دوبعدی است و تنها مقادیر عددی را می‌پذیرد. معمولاً برای نمایش داده‌های دوبعدی مانند جداول و ماتریس‌های ریاضی استفاده می‌شود. مثال: ```R # ایجاد یک ماتریکس 3x3 my_matrix <- matrix(1:9, nrow=3, ncol=3) ``` امیدوارم این توضیحات و مثال‌ها به شما کمک کننده باشند. باشه، البته! بهتر است به صورت جامع‌تر توضیح دهم. 1. فاکتور (Factor): فاکتور یک نوع داده‌ای در R است که برای نمایش متغیرهای کیفی یا دسته‌بندی شده استفاده می‌شود. به عنوان مثال، اگر یک متغیر دارای چندین سطح (مانند فصل‌های سال یا نوع محصول) باشد، می‌توان آن را به صورت فاکتور نمایش داد. مثال: ```R # ایجاد یک فاکتور به نام season season <- factor(c("Spring", "Summer", "Spring", "Winter", "Summer"), levels=c("Spring", "Summer", "Fall", "Winter")) ``` 2. لیست (List): لیست یک نوع داده‌ای چند بعدی است که می‌تواند شامل عناصری از هر نوع داده‌ای باشد. به عنوان مثال، یک لیست می‌تواند شامل اعداد، رشته‌ها، فاکتورها یا حتی لیست‌های دیگر باشد. مثال: ```R # ایجاد یک لیست my_list <- list(name="John", age=25, city="New York") ``` 3. ماتریکس (Matrix): ماتریکس یک نوع داده‌ای چند بعدی است که مشابه یک آرایه دوبعدی است و تنها مقادیر عددی را می‌پذیرد. معمولاً برای نمایش داده‌های دوبعدی مانند جداول و ماتریس‌های ریاضی استفاده می‌شود. مثال: ```R # ایجاد یک ماتریکس 3x3 my_matrix <- matrix(1:9, nrow=3, ncol=3) ``` امیدوارم این توضیحات و مثال‌ها به شما کمک کننده باشند. در صورتی که سوال یا نیاز به توضیح بیشتری دارید، خوشحال می‌شوم کمک کنم.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *