پلن 1

تدریس خصوصی
زیست شناسی، ژنتیک و مهندسی ژنتیک

500 هزار تومان / 2 ساعت

  • ویدئو کنفرانس آنلاین

پلن 2

تدریس خصوصی
مقاله نویسی و روش تحقیق

700 هزار تومان / 2 ساعت

  • ویدئو کنفرانس آنلاین

پلن 3

تدریس خصوصی 
هوش مصنوعی و بیوانفورماتیک

800 هزار تومان / 2 ساعت

  • ویدئو کنفرانس آنلاین